Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte

Vi erfarer at våre kunder har god kontroll med avsetning og uttak av ordinært utbytte fastsatt ved årsregnskapene. Når det gjelder uttak av ekstra utbytte, så har vi her lagt ved litt ekstra informasjon:

Tilleggsutbytte

Tilleggsutbytte er utbytte som besluttes på annet tidspunkt enn ordinær generalforsamling, og som avsettes på grunnlag av selskapets siste godkjente årsregnskap. Det kan gjøres helt frem til neste årsregnskap godkjennes. For perioden 1.1.15 til ordinær generalforsamling for behandling av regnskapet for 2014 kan det altså avsettes tilleggsutbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2013. Tilleggsutbytte avsatt i perioden mellom generalforsamlingene som behandler regnskapet skal presenteres i årsregnskapet som disponert utbytte. Det som ikke er utbetalt skal stå som kortsiktig gjeld i balansen.

Fullmakt til styret

Styret kan gis fullmakt til å beslutte tilleggsutbytte. Fullmakten kan besluttes i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Beslutningen skal meldes til Foretaksregisteret.

Ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte besluttes på grunnlag av en mellombalanse. En vil da kunne disponere over opptjent resultat hittil i år. En mellombalanse må revideres og godkjennes av generalforsamlingen. Det gjelder også om man har fravalgt revisjon av årsregnskapet. Ekstraordinært utbytte skal også presenteres som en resultatdisponering i tilknytning til resultatregnskapet eller i årsberetningen. Det skal gis noteopplysning om ekstraordinært utbytte avsatt etter 1.1.15 og før ordinær generalforsamling som skal behandle årsregnskapet for 2014.