Statsbudsjettet for 2017

Her er hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2017

Skatt:

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25 prosent til 24 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 21,5 prosent til 20,5 prosent.
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. De nye satsene blir slik:
  • Trinn 1: 0,93 prosent av inntekt mellom 164.100 og 230.950
  • Trinn 2: 2,41 prosent av inntekt mellom 230.950 og 580.650
  • Trinn 3: 11,52 prosent av inntekt mellom 580.650 og 934.050
  • Trinn 4: 14,52 prosent av inntekt over 934.050

Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark foreslås satt til 9,52 prosent.

Reduksjonen i marginalskatten fra 2016 til 2017 er størst for personer på lavere og midlere inntektsnivåer, men også personer som betaler trinnskatt etter trinn 3 og 4, får lavere marginalskatt.

 • Frikortgrensen for skattekort økes med 5 000 kroner til 55 000 kroner.
 • Det foreslås ingen endring i satsen for formuesskatt, men bunnfradraget økes fra 1 400 000 kroner til 1 480 000 kroner per skattyter (2 960 000 kroner for ektepar).
 • Verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom opprettholdes til 80 prosent av beregnet markedsverdi, og for formuesskattepliktige reduseres gjeldsfradraget tilordnet slike eiendommer med 20 prosent.
 • Regjeringen foreslår at personlige eiere av regnskapspliktig virksomhet kan få utsatt betaling av formuesskatt for 2016 og i 2017 hvis virksomheten går med regnskapsmessig underskudd.
 • Det innføres det en rabatt på verdifastsettelse av aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) på 10 prosent i 2016. Dette innebærer at bare 90 prosent av slike driftsmidler skattlegges. Verdien av gjelden som tilordnes eiendelene reduseres også med 10 prosent.
 • Det gis fradrag i alminnelig inntekt for arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted og ved besøksreiser til hjemmet. Regjeringen foreslår å øke satsene i reisefradraget med 6 øre per kilometer, til henholdsvis 1,56 kroner per kilometer for reiser inntil 50 000 kilometer og til 0,76 kroner per kilometer for reiseavstand mellom 50 000 og 75 000 kilometer. Bunnbeløpet i reisefradraget holdes nominelt uendret, på 22 000 kroner.
 • Det foreslås å innføre en finansskatt som skal omfatte alle foretak med ansatte som driver aktivitet innen finansierings- og forsikringsområdet, som definert i SSBs standard for næringsgruppering, næringshovedområde K. og overskudd. Finansskatten foreslås innført i form av to elementer: En ekstraskatt på 5 prosent av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, samt at satsen på alminnelig inntekt for sektoren ikke reduseres til 24 prosent, men videreføres på 2016-nivå (25 prosent).
 • Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte, gevinster/tap i alminnelig inntekt blir økt fra 1,15 til 1,24, slik at den samlede marginalskatten på slike inntekter/fradrag opprettholdes om lag på dagens nivå når en ser selskapsskatt og personlig skatt i sammenheng. Dette gjelder også utdelinger og gevinst/tap i deltakerlignede selskaper.
 • Skjermingsrenten i aksjonær-, deltaker-og foretaksmodellen økes med 0,5 prosentenheter før skatt.
 • Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond. Gevinster ved realisasjon av aksjer eller fondsandeler på kontoen skattlegges etter forslaget ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen.
 • Regjeringen foreslår videre å øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd fra 43 til 44 prosent, mens øvre grense økes fra 91 450 kroner til 94 750 kroner.
 • Startavskrivningen i saldogruppe d fjernes.
 • Avskrivningssatsene i saldogruppe c for vogntog, lastebiler, busser og varebiler mv. økes til 24 prosent
 • Skattefunn-ordningen utvides ved at beløpsgrensen for egenutført FoU økes fra 20 mill. kroner til 25 mill. kroner, mens beløpsgrensen for innkjøpt FoU økes fra 40 mill. kroner til 50 mill. kroner.
 • Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid gjøres skattefri.
 • Den skattefrie grensen ved ansattes kjøp av aksjer i bedriften som den ansatte jobber i, dobles til 3 000 kroner.

Merverdiavgift:

 • Det foreslås en lovhjemmel for departementet til å gi fritak for merverdiavgift og fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved innførsel knyttet til leveranser innenfor vedlikeholdsprogrammet for jagerflyene F-35.
 • Det foreslås å innføre en ordning som nøytraliserer merverdiavgiften i helseforetakene fra 1. januar 2017. På bakgrunn av regnskapstall for kjøp av varer og tjenester til driften i foretakene gjøres det et trekk i basisbevilgningene til de regionale helseforetakene som kompenseres med bevilgninger basert på innsendte oppgaver over faktisk betalt og sjablongmessig beregnet merverdiavgift i løpet av året.
 • Regjeringen foreslår å utvide merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren på enkelte områder fra 1. januar 2017.
  • Anskaffelser knyttet til drift og oppføring av internatdelen ved skoler godkjent etter friskolelova, som er en del av skolens tilbud til egne elever, blir kompensasjonsberettiget.
  • Borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon vil bli omfattet av merverdiavgiftskompensasjonsordningen.
 • Merverdiavgiftsfritaket for elbiler videreføres frem til 2020.
 • Departementet ser at det kan være dårlig etterlevelse av merverdiavgiftsregelverket av utenlandske transportører som tar oppdrag i Norge, og vil derfor foreta en nærmere vurdering av avgrensingen og praktiseringen av fritaket for direkte transport med sikte på presiseringer. Som ledd i dette arbeidet vil departementet også be Skatteetaten om å vurdere praktiseringen av registreringsgrensen for utenlandske transportører, blant annet hvorvidt omsetningen som gjelder transport til eller fra utlandet skal medregnes. Skatteetaten vil dessuten bli bedt om å vurdere mer målrettede informasjonstiltak for å gjøre regelverket bedre tilgjengelig for alle som driver transportvirksomhet i Norge.

 

Kilde: Sticos

Kilde: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/