arm som skriver på ark

Selvangivelsen for inntektsåret 2014

Frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2015. Det er ikke nødvendig å levere selvangivelse der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (leveringsfritak). Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge må levere selvangivelsen for å oppfylle opplysningsplikten om egne forhold. Blant annet må de gi opplysninger om hvor lenge de har oppholdt seg i Norge.

Selvstendig næringsdrivende som leverer selvangivelse på papir har også frist til 30. april, mens fristen for elektronisk levering er 31. mai.

Deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. hvor selskapet leverer selskapsoppgave elektronisk med frist 31. mai har samme leveringsfrist som selskapet (dvs. 31. mai). Det bør gis en merknad i selvangivelsen om at vedkommende er deltaker i et slikt selskap.

Selvangivelsesfristen for ektefeller avgjøres særskilt for hver av dem. Dersom ektefellene har forskjellige frister for levering av selvangivelse, og de har behov for å samordne selvangivelsene, er det likevel ikke nødvendig å søke om utsettelse for den av ektefellene som egentlig har ordinær frist 30. april. Da vil selvangivelsesfristen for begge ektefellene være 31. mai.

Selskap (AS, ASA, SA, BA med mer., bortsett fra oljeselskap) som leverer selvangivelse elektronisk har frist 31. mai. Fristen for levering på papir er 31. mars.

Søknad om utsettelse med å levere selvangivelsen

Skattekontoret skal gi utsettelse når skattyteren i skriftlig søknad godtgjør at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere selvangivelse med vedlegg innen fristen. Søknad om utsettelse gjøres enklest via Altinn.

Forsinkelsesavgift ved for sen levering av selvangivelsen

Det ilegges ikke forsinkelsesavgift hos skattytere som er omfattet av ordningen med leveringsfritak, det vil si skattytere som har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister.
I andre tilfeller skal det, med mindre det er gitt utsettelse, ilegges forsinkelsesavgift hvis levering av selvangivelse, næringsoppgave eller pliktig selskapsoppgave skjer etter leveringsfristen, men før skatteoppgjøret er sendt ut.

  • Ved levering innen én måned etter fristen, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 2 promille av nettoinntekten. (Avgiften skal utgjøre minimum kr. 200 og maksimum kr. 10 000)
  • Ved levering mer enn én måned etter fristen, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 1 prosent av nettoinntekten. (Avgiften skal utgjøre minimum kr. 200 og maksimum kr. 15 000)
  • Ved levering mer enn tre måneder etter fristen, men før skatteoppgjøret er sendt ut, er avgiften 1 promille av nettoformuen og 2 prosent av nettoinntekten. (Avgiften skal utgjøre minimum kr. 200 og maksimum kr. 15 000)

Dersom selvangivelsen, næringsoppgaven eller selskapsoppgaven leveres etter at skatteoppgjøret er sendt til skattyter, skal forsinkelsesavgift ikke ilegges. Det kan da i stedet være aktuelt med tilleggsskatt.

Tilleggsforskudd

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd for å unngå rentebelastning er 31. mai. I og med at denne datoen i år er en søndag, er fristen påfølgende hverdag, det vil si 1. juni. Fristen gjelder både lønnstakere, pensjonister, selvstendig næringsdrivende og selskaper.

Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd påvirkes ikke av utsatt selvangivelsesfrist etter søknad. Betaling etter 1. juni vil ikke bli tatt hensyn til ved endelig skatteavregning med hensyn til renteberegningen.

Skatteoppgjørspuljer og klagefrister

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret 24. juni. Den første oppgjørspuljen omfatter lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk, i tillegg til skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak. NB: Skattytere som leverer selvangivelsen på papir, får skatteoppgjøret sitt tidligst i august.

Neste skatteoppgjørspulje blir 5. august, og vil da inkludere personlig næringsdrivende og skattytere som har levert selvangivelsen på papir. Deretter blir det ukentlige skatteoppgjør fram til 14. oktober, som vil omfatte resterende lønnstakere og pensjonister, personlig næringsdrivende og deres ektefeller.

Skattytere som får skatteoppgjøret i juni har klagefrist til 10. august. For øvrige skattytere er klagefristen 6 uker, beregnet med utgangspunkt i datoen skatteoppgjøret ble sendt ut. Klage på ligningen kan sendes via Altinn på skjema RF-1117.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt

Rentetillegget på restskatt er 0,91 prosent pro anno, beregnet fra 1. juli 2014 til forfall første termin restskatt i 2015.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 0,91 prosent pro anno av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2014 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2015.