Hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2018

Skatt

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 20,5 prosent til 19,5 prosent.
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. De nye satsene blir slik:
  • Trinn 1: 1,4 prosent av inntekt mellom kroner 169.000 og 237.900
  • Trinn 2: 3,3 prosent av inntekt mellom kroner 237.900 og 598.050
  • Trinn 3: 12,4 prosent av inntekt mellom kroner 598.050 og 962.050
  • Trinn 4: 15,4 prosent av inntekt over kroner 962.050

Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark foreslås satt til 10,4 prosent.

 • Minstefradraget i lønn økes fra 44 til 45 prosent. Øvre grense økes til 97.610 kroner.
 • Skatteklasse 2 foreslås avviklet. Ektepar får etter dagens regler en skattefordel dersom den ene ektefellen har lav eller ingen lønnsinntekt. Personfradraget i klasse 1 foreslås økt fra 53.150 kroner til 54.750 kroner.
 • Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås prisjustert fra 22.000 kroner til 22.350 kroner.
 • Det foreslås å oppheve fradragsretten for merutgifter til kost for skattytere som har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen. Med kokemuligheter i pendlerboligen vil merutgiftene til kost være begrenset, og regjeringen ønsker at fradraget skal målrettes skattytere som i større grad har reelle merutgifter til kost. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner. Det foreslås videre at de som etter nye regler har krav på fradrag, kun har fradragetsrett inntil 24 måneder.
 • Den særskilte rabatten på 50 prosent for elbiler i firmabilbeskatningen, foreslås avviklet.
 • Rabatt på verdifastsettelse av aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) i formuesskatten økes fra 10 til 20 prosent. Dette innebærer at bare 80 prosent av slike driftsmidler skattlegges som formue.
 • Overgangsregelen for aksjesparekonto endres slik at den også gjelder for 2018. Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018.
 • Regjeringen foreslår å innføre nye regler ved korttidsuteleie av egen bolig.  Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt. Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.
 • Regjeringen foreslår en mindre endring i konsernbidragsreglene som innbærer at et selskap kan få fradrag for konsernbidrag når et mottakerselskap i EØS har udekket underskudd fra tidligere virksomhet i Norge.
 • Departementet foreslår at investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skal skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite. Forsikringselementet skal anses som lite når det ved investors død og/eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på investeringskontoen. Det samme gjelder når det ved forsikringstakers død eller uførhet blir utbetalt et fast beløp som utgjør mindre enn 100 prosent tillegg til innbetalte sparebeløp på kontoen. Avkastning på kontoen skal ikke regnes med ved den sistnevnte vurderingen.

 

Merverdiavgift

 • Det foreslås å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 %.
 • Redningsfartøy under 15 meter største lengde foreslås omfattet av fritaket i Mval. § 6-9. Endringen skal tre i kraft straks med virkning fra og med 1.1.2017.
 • Det foreslås å utvide fritaket ved levering av strøm til husholdningen i Nord-Norge til også å omfatte levering til Studentskipnaden i Nord-Norge, til bruk i studenthybler uten egen strømmåler.
 • Regjeringen foreslår at unntaket fra avgiftsplikten ved enkeltstående og kortvarige salgsarrangement fra veldedige og allmennyttige organisasjoner, utvides til å gjelde arrangement inntil 4 dager.
 • Næringskravet for skogbruk etter merverdiavgiftsloven skal følge skattelovens prinsipper. For de skogbruk som ikke lenger vil oppfylle næringskravet etter omleggingen, og som vil bli slettet fra Merverdiavgiftsregisteret, foreslås en overgangsregel. Overgangsordningen medfører at justeringsreglene ikke får virkning for kapitalvarer anskaffet før 1.1.2018, for de som blir slettet på grunn av praksisomleggingen.

Arbeidsgiveravgift

 • Sektorunntakene: Regjeringen foreslår å gjeninnføre differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for energi- og transportsektorene.
 • Ambulerende virksomhet: Regjeringen vil ikke foreslå gjeninnføring av unntaksregelen for ambulerende virksomhet.

 

Annet

 • Organisasjoner som tidligere har lagt til grunn at hver underenhet er en selvstendig beregningsenhet i forhold til grensebeløpene for skatteplikt og arbeidsgiveravgift, kan videreføre dagens praksis inntil endrede regler er på plass. Departementet tar sikte på å sende på høring et forslag til endret regelverk, som i større grad samsvarer med dagens praksis.
 • A-meldingen: Det foreslås at det opprettes en særskilt rapporteringsløsning for utbetalinger til opphavsmann til åndsverk, med årlig rapportering. Bestemmelsen om opplysningsplikt for provisjoner til agent eller annen mellommann foreslås opphevet. Opplysningsplikten om vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med arbeid, er knyttet til opplysningsplikten for provisjoner og foreslås derfor også overført til den samme bestemmelsen. Departementet foreslår å oppheve adgangen til å levere a-meldingen på papir, og viser til at ordningen med papirinnlevering kun var ment å gjelde i en overgangsperiode.
 • Regjeringen foreslår endringer i opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Skatteetaten. Gjeldende unntak fra opplysningsplikten for oppdrag som utføres på et sted utenfor oppdragsgivers kontroll, erstattes med en generell begrensning av hvor mange ledd i kontraktkjeden en oppdragsgiver/oppdragstaker plikter å gi opplysninger om. Opplysningsplikt om arbeidstakere begrenses til bare å gjelde egne arbeidstakere, og grensen for unntak fra opplysningsplikten for små oppdrag økes fra 10.000 kroner til 20.000 kroner. Regelen om at oppdragsgivere ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten, kan bli ansvarlig for oppdragstakers forfalte skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddstrekk, foreslås opphevet.
 • Barnehage – foreldrebetaling: Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned til 2.910 kroner fra 1. januar 2018.
 • Rettsgebyret foreslås økt med 81 kroner til 1.130 kroner i 2018.

 

Kilde: Sticos