strand og gul parasoll

Ferieavvikling – hvilke regler gjelder?

Vedlagt ligger viktige regler å forholde seg til.

Hvordan fastsettes tidspunkt for ferie

Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker gis ferie etter lovens bestemmelser. I utgangspunktet bestemmer arbeidsgiveren når hovedferien skal avvikles, men normalt skjer det etter avtale med arbeidstakeren. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte, jf. Ferieloven § 6. Hensikten med drøftelsesplikten er at de ansatte skal få komme med ønsker om tidspunkt for ferieavvikling. Drøftelsen må finne sted på et så tidlig tidspunkt at det gir en reell mulighet for arbeidstaker til å påvirke tidspunkt for ferien. Arbeidsgiver skal underrette om ferien så tidlig som mulig og senest to måneder før oppstart, om arbeidstaker krever det og dersom ikke særlige grunner er til hinder for dette. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av Ferieloven §§ 7 til 9.

Regulering av tidspunkt for ferieavvikling

Ferieloven har bestemmelser som gir arbeidstaker rett til ferie innen visse rammer og dermed begrenser arbeidsgivers styringsrett. Arbeidstaker kan kreve hovedferie på 18 virkedager (3 uker) sammenhengende, lagt til hovedferieperioden, jf. Ferieloven § 7. Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret. Arbeidstaker kan også kreve å få restferien på 7 virkedager sammenhengende. Det er adgang til å fravike disse bestemmelsene ved tariffavtale eller annen avtale mellom partene.

Fastsettelse av tidspunkt for avvikling av ekstraferie for arbeidstaker over 60 år

Arbeidstakere over 60 år fastsetter selv tidspunkt for sin ekstraferie, dersom ikke annet er avtalt. Han må varsle arbeidsgiver minst 14 dager før uttak av ekstraferien, jf. Ferieloven § 6.

Ferieavvikling under foreldrepermisjon

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter Folketrygdloven § 14-5, jf. Ferieloven § 9. Ferie i den utvidede omsorgsperioden etter reglene i Arbeidsmiljøloven § 12-5 andre ledd kan imidlertid pålegges.

Ferieavvikling under sykefravær

Dersom arbeidstaker blir helt sykmeldt i forbindelse med ferieavvikling kan han ha rett til å få utsatt ferien, jf. Ferieloven § 9.